Dotychczas wydane monografie:Sobczyński M., 2000, Zróżnicowanie postaw politycznych mieszkańców Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 301; praca habilitacyjna.


Kulesza M., 2001, Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbioro- wym, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 275; praca habilitacyjna.

Mordwa St., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 177; praca doktorska, [plik .pdf].

Szkup R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 200; praca doktorska.

Barwiński M., 2004, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 186; praca doktorska.

Groeger L., 2005, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 127; praca doktorska.


Walkiewicz D., 2006, Przemiany struktury funkcjonalnejmiast wojewódzkich w latach 1975-1995, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 127; praca doktorska.

Rykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 296; praca doktorska.

Janiszewska A., 2007, Dobór przestrzenny i demograficzno-społeczny małżeństw zawieranych w Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 217; praca doktorska.


Wójcik M., 2008, Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 185; praca doktorska.

Liszewski St. (red.), 2008, Geografia urbanistyczna, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 392; podręcznik akademicki.
Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 215; praca doktorska.


Marcińczak Sz., 2009, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988-2005, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 161; praca doktorska.

Klima E., 2010, Development of Catholic Sacral Space's Structures in Łódź. Inventory Report, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 166.