Previously released monographs:Sobczyński M., 2000, Zróżnicowanie postaw politycznych mieszkańców Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 301; praca habilitacyjna; [Spatial differentiation of political attitudes of inhabitants of Łódź].
Kulesza M., 2001, Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 275; praca habilitacyjna; [Morphogenesis of the cities of Central Poland during the pre-partition period].

Mordwa St., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 177; praca doktorska, [plik .pdf]; [Spatial perceptions of cities in Central Poland].
Szkup R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 200; praca doktorska; [Formation of the suburban recreational space].

Barwiński M., 2004, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 186; praca doktorska; [Podlasie as a national-religious borderland].

Groeger L., 2005, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 127; praca doktorska; [Evaluation of residential space in the opinions of clients of Łódź real-estate offices].

Walkiewicz D., 2006, Przemiany struktury funkcjonalnej miast wojewódzkich w latach 1975-1995, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 127; praca doktorska; [Transformation of the functional structure of the provincial cities in the years 1975-1995].


Rykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 296; praca doktorska; [The changing of the social-political situation of the Jewish minority in Poland after Second World War].

Janiszewska A., 2007, Dobór przestrzenny i demograficzno-społeczny małżeństw zawieranych w Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 217; praca doktorska; [Spatial and socio-demographic selection of marriages in Lodz].
Wójcik M., 2008, Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 185; praca doktorska; [Socio-economic changes in rural areas in Lodz Agglomeration during the systemic transformation].

Liszewski St. (red.), 2008, Geografia urbanistyczna, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 392; podręcznik akademicki; [Urban geography].Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 215; praca doktorska; [Cementry tourist space. Introduction to thanatourism].Marcińczak Sz., 2009, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988-2005, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 161; praca doktorska; [Changes in the socio-spatial structure of Łódź over the years 1988-2005].

Klima E., 2010, Development of Catholic Sacral Space's Structures in Łódź. Inventory Report, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 166.