Zeszyty Naukowe

Folia Geographica Socio-Oeconomica jest czasopismem o zasięgu co najmniej krajowym, wyspecjalizowanym w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Publikuje recenzowane tomy monograficzne i wielotematyczne obejmujące zarówno opracowania teoretyczne, metodologiczne jak i poznawcze z elementami aplikacyjnymi. Porusza problematykę regionalną o zasięgu międzynarodowym i krajowym, w szczególności dotyczącą regionu łódzkiego. W czasopiśmie upowszechniane są wyniki badań z różnych dziedzin geografii człowieka, w tym głównie z geografii miast, geografii społecznej, geografii ludności, geografii usług, geografii przemysłu, geografii komunikacji, geografii politycznej. Uwzględniane są również prace reprezentujące nowe kierunki badań geografii społeczno-ekonomicznej: geografia humanistyczna, geografia behawioralna, geografia kultury, geografia percepcji, geografia wyborcza, i in.
Wydawnictwo jest adresowane głównie do pracowników naukowych i studentów kierunku geograficznego i gospodarki przestrzennej, a dodatkowo także m.in. do: pracowników administracji państwowej, samorządowej, statystyki regionalnej i planowania przestrzennego.
Zgodnie z komunikatem MNiSW "w sprawie ujednoliconego wykazu wybranych czasopism wraz liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową" Folia Geographica Socio-Oeconomica została wpisana na listę w części B zawierającej pozostałe czasopisma zagraniczne i czasopisma polskie, które nie znajdują się w Journal Citation Reports (JCR) z przyznaną liczbą punktów 8.
Numer ISSN 1508-1117, e-ISSN 2353-4826.