Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 11/2011

 Redakcja Naukowo-Dydaktyczna: Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz), Marcin Wójcik
Rada Redakcyjna: Marek Koter (przewodniczący), Stanisław Liszewski, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak, Elżbieta Dziegieć, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Marek Sobczyński, Andrzej Suliborski, Tomasz Kaczmarek, Annegret Haase, Rene Matlovič, Bohdan Posatskyy, Tadeusz Siwek, Alessandro Vitale
Redaktor zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Jan Wendt

Spis treści:
1 M. Wójcik - Region w podejściach 'nowej' geografii regionalnej (The concepts of region in 'new' regional geography), (pełny tekst).

2 J. Dzieciuchowicz - Rozwój społeczny współczesnego świata - struktura i typologia przestrzenna (Social development of contemporary world - the spatial structure and typology), (pełny tekst).

3 E. Klima - Struktury kościoła rzymskokatolickiego w Polsce (Roman catholic church's structures in Poland), (pełny tekst).

4 A. Rykała - Mniejszość religijna - mniejszość etniczna - wspólnota kulturowa. Uwagi na temat genezy, aktywności i tożsamości Karaimów w Polsce (Religious minority - ethnic minority - cultural community remarks on origin, activity of Karaims in Poland), (pełny tekst).

5 M. Barwiński - Ukraińcy na Podlasiu - geneza, kontrowersje, współczesność (Ukrainian population in Podlasie - origins, controversies, contemporary), (pełny tekst).

6 T. Figlus - Lokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego (Local revitalization programs as an instrument of urban reneval based on selected examples of small towns from Łódź voivodeship), (pełny tekst).

7 A. Ogrodowczyk - Polityka przestrzenna a rozwój budownictwa mieszkaniowego po 1990 roku na przykładzie małych miast w województwie łódzkim (Spatial policy and housing development after 1990 - the example of small towns in the Łódź region), (pełny tekst).

8 St. Mordwa - Kradzieże w przestrzeni Łodzi (Thefts in Łódź space), (pełny tekst).

9 A. Rochmińska - Centra handlowe - miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian (Shopping malls - places where Łódź citizens spend their free time), (pełny tekst).

10 Ł. Lechowski - Dziedzictwo kulturowe przemysłu elektromaszynowego w Łodzi. Charakterystyka przestrzenna z wykorzystaniem narzędzi GIS (The cultural heritage of machine, automotive and semi-conductor industry in Łódź. Its spatial characteristics with use of GIS tools), (pełny tekst).

11 M. Kulesza - Obraz małego miasta w okresie transformacji systemowej na przykładzie Nowego Miasta nad Pilicą w województwie mazowieckim (Picture a small town in systemic transformation on the example of New Town on Pilica in voivodeship mazowieckie), (pełny tekst).

12 I. Kantor-Pietraga, R. Krzysztofik - Jastrzębie Zdrój. Od wsi uzdrowiskowej do miasta-blokowiska (Jastrzębie Zdrój. From spa-village to city of prefabricated blocks), (pełny tekst).

13 P. Kretowicz - Zmiany przestrzennego oddziaływania Gorlic na lokalnym rynku pracy i usług w okresie transformacji (The changes of Gorlice's spatial influence in the local labour and service markets during the socio-economic transformation in Poland), (pełny tekst).

14 E. Klima - Recenzja: Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. seria Metodologia, Wyd. Naukowe PWN, 2010, (pełny tekst).