Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 12/2012

 Tytuł: Zróżnicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej - wybrane problemy
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna: Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz), Marcin Wójcik (redaktor tematyczny))
Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki; Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki; Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki; Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki; Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki; Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki;Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Poznański; Bohdan Posatskyy - Uniwersytet Lwowski; Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski; Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca w Mediolanie; Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie; Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza w Lipsku; Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities w Cluj; Vladimír Székely - Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie; Axhemi Sokol - University of Tirana.
Redaktor zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz

Spis treści:
1. Marcin Wójcik - Zespół lokalny i system osadniczy - geneza i ewolucja koncepcji w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej (The settlements complexes and local systems - genesis and evolution of concepts in Polish human geography), (pełny tekst).

2. Ewa Klima - Geografia domu - mieszkanie w bloku (Geography of home - dwelling in a block of flats), (pełny tekst).

3. Jerzy Dzieciuchowicz - Nowa geografia handlu (The new retail geography), (pełny tekst).

4. Magdalena Rosińska-Bukowska - Klastering jako element polityki rozwoju regionalnego (ocena wybranych inicjatyw klastrowych województwa łódzkiego) (Clustering as an element of regional development policy [evaluation of cluster initiatives selected Łódź region]), (pełny tekst).

5. Sokol Axhemi, Dema Bresena - Case study on problems encountered in migrative movements in Shkodër, Albania and Lleida, Spain (Problematyka ruchów migracyjnych w miastach Szkodra w Albanii i Lleida w Hiszpanii. Studium przypadku), (pełny tekst).

6. Stanisław Mordwa - Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce - przykład wykorzystania walidacji liczby skupień w metodzie k-średnich (The spatial structure and typology of crime in Poland - an example of using validation of the number of clusters in k-means method), (pełny tekst).

7. Marek Barwiński - Ukraińskie i łemkowskie struktury organizacyjne w Polsce w latach 1956-2012 (Ukrainian and Lemko organizational structures in Poland between 1956-2012), (pełny tekst).

8. Monika Mularska-Kucharek - Kapitał społeczny mieszkańców Łodzi w ujęciu przestrzennym (Social capital of Łódź residents in the spatial approach), (pełny tekst).

9. Stanisław Mordwa - Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi (The sense of security in the shopping centres. The analysis of customers feedback in Galeria Łódzka and Manufaktura in Łódź), (pełny tekst).

10. Paulina Tobiasz-Lis, Marcin Wójcik - Lodziensia contemplativa czyli refleksja geografów nad przestrzenią miasta. Przykład Łodzi (Lodziensia contemplativa - geographers' reflection on urban space. The example of Łódź), (pełny tekst).

11. Aneta Chrzanowska, Agnieszka Rochmińska - Zachowania nabywcze i przestrzenne klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi (The purchasing and spatial behaviour customers in the shopping centre Galeria Łódzka in Łódź), (pełny tekst).

12. Andrzej Rykała - Żydowskie domy modlitwy w Łodzi - uwarunkowania rozwoju przestrzennego, rozmieszczenie, współczesne relikty i ich wykorzystanie (Jewish prayer house in Łódź - conditions of spatial development, deployment, contemporary relics and their use), (pełny tekst).

13. Stanisław Mordwa - Recenzja: Doran B. J., Burgess M. B., 2012, Putting Fear of Crime on the Map. Investigating Perceptions of Crime Using Geographic Information Systems, Springer, New York-Dordrecht-Heidelberg-London, (pełny tekst).