Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 13/2013

 Tytuł: KONCEPCJE I PROBLEMY BADAWCZE W GEOGRAFII WSI
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:
Mariusz Kulesza (redaktor), Marcin Wójcik (z-ca redaktora), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Tomasz Figlus (sekretarz), Marek Sobczyński (redaktor tematyczny), Piotr Cybula (redaktor statystyczny), Maria Magdalena Nowakowska (redaktor językowy), Stanisław Mordwa, Agnieszka Rochmińska, Andrzej Rykała

Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Uniwersytet Lwowski (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
Redaktor zeszytu: Marcin Wójcik

Spis treści:
1. Marcin Wójcik - Geografia wsi w Polsce. Ewolucja koncepcji i problemów badawczych (Rural geography. The evolution of concepts and research problems), (pełny tekst).

2. Maria Bednarek-Szczepańska - Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne (Rural social capital in contemporary Poland. Research review and methodological comments), (pełny tekst).

3. Marcin Mazur - Metoda kartograficzna jako źródło informacji w badaniach obszarów wiejskich (Cartographic method of research as a source of information in rural studies), (pełny tekst).

4. Anna Kołodziejczak - Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi w świetle badań geograficznych (Conception of integrated agricultural and rural development in the light of geographical studies), (pełny tekst).

5. Roman Rudnicki - Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim jako problem badawczy i aplikacyjny (Spatial differences in the absorption of European Union funds by Polish agriculture as a research and an application problem), (pełny tekst).

6. Mirosław Biczkowski - Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów wspólnej polityki rolnej i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich (The spatial allocation of financial support from the instruments of the common agricultural policy and its impact on socio-economic development of rural areas), (pełny tekst).

7. Marta Gwiaździńska-Goraj, Aleksandra Jezierska-Thöle - Zmiany w strukturze pracujących i bezrobocia na obszarach wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich (The changes in the structure of employment and unemployment in the rural areas of Northern and Western Poland and East Germany), (pełny tekst).

8. Jolanta Rodzoś, Monika Wesołowska - Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim (Internal conditions of rural areas development in Lublin province, Poland), (pełny tekst).

9. Marcin Feltynowski - Wykorzystanie baz danych systemu informacji oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Database of education information system element in the assessment the availability of schools in rural areas of Łódź Metropolitan Area), (pełny tekst).

10. Gabriela Czapiewska - Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza ( Farm producer groups in the development of rural areas in Pomerania), (pełny tekst).

11. Mieczysław Kluba - Gospodarka gruntami rolnymi jako wyraz przemian w rolnictwie na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego ( Land management as an expression of change in agriculture on the example of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship), (pełny tekst).

12. Małgorzata Flaga - Turystyka religijna jako perspektywiczny kierunek rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego (Religious tourism as a perspective for development of rural areas in the Lublin), (pełny tekst).

13. Wieńczysław Gierańczyk - Walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego jako podstawa rozwoju turystyki ( Natural values of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship as a basis for the development of tourism), (pełny tekst).

14. Sylwester Piszczek - Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego (Spatial differentiation of selected elements of the technical infrastructure in rural areas with particular emphasis on Polish Kujawsko-Pomeranian), (pełny tekst).