Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 14/2013

 Tytuł: GIS w nauce
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:
Mariusz Kulesza (redaktor), Marcin Wójcik (z-ca redaktora), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Tomasz Figlus (sekretarz), Marek Sobczyński (redaktor tematyczny), Piotr Cybula (redaktor statystyczny), Maria Magdalena Nowakowska (redaktor językowy), Stanisław Mordwa, Agnieszka Rochmińska, Andrzej Rykała

Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Uniwersytet Lwowski (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
Redaktorzy zeszytu: Iwona Jażdżewska, Jacek Urbański

Spis treści:
1. Iwona Jażdżewska, Jacek Urbański - GIS w nauce (GIS in science), (pełny tekst).

2. Bogumił Szady - Czasowo-przestrzenne bazy danych jako narzędzie w geografii historycznej (Spatio-temporal databases as a tool for historical geography), (pełny tekst).

3. Elżbieta Lewandowicz, Alicja Packa, Szymon Kondratowicz - Przekształcanie danych topologicznych, geometrycznych i atrybutowych GIS do modeli analitycznych (Conversion topological geometric and attribute GIS Data to analytical models), (pełny tekst).

4. Piotr Fogel - Wspomaganie procesu tworzenia polityki przestrzennej w gminie poprzez wykorzystanie prostych analiz GIS (Support for the spatial planning process in the community through the use of simple GIS analysis), (pełny tekst).

5. Łukasz Lechowski - Analiza zmian pokrycia terenuwokół autostrad za pomocą metod GIS (Analysis of land cover changes for areas located around the motorways with use of GIS methods), (pełny tekst).

6. Stanisław Mordwa - Zastosowanie GIS w badaniach przestępczości (The application of GIS in crime research), (pełny tekst).

7. Łukasz Kowalski, Anna Łobodzińska - Modelowanie lokalizacji miejsc w przedszkolach w Małopolsce na podstawie dostępności przestrzennej (Modelling location of new places in kindergartens in Małopolska region based on spatial accessibility), (pełny tekst).

8. Jadwiga Brzuchowska - Rozszerzenie możliwości analiz rozkładu przestrzennego kontaktów z wykorzystaniem GIS (Extension of analysis of spatial distribution of contact with the use of GIS), (pełny tekst).

9. Ewa Głosińska, Łukasz Lechowski - An estimation of potential flood losses in the context of floodplain development changes using GIS (Szacowanie potencjalnych strat powodziowych w kontekście zmian zagospodarowania obszarów zalewowych przy wykorzystaniu GIS), (pełny tekst).

10. Grzegorz Wałek - Wykorzystanie programów QuantumGIS i SAGA GIS do budowy cyfrowego modelu wysokościowego zlewni Grajcarka (Use of QuantumGIS and SAGA GIS software to build Digital Elevation Model of Grajcarek catchment), (pełny tekst).

11. Marcin Jaskulski, Aleksander Szmidt - Ocena przydatności automatycznego wyznaczania linii szkieletowych terenu do analiz geomorfometrycznych (Evaluate the usefulness of automatic extraction of terrain skeleton lines in geomorphometry research), (pełny tekst).

12. Piotr Drop, Paweł Gajewski, Michał Mackiewicz - Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej (Usage of OpenStreetMap data and open source software, for estimating transport accessibility at local administration level), (pełny tekst).