Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 15/2013

 Tytuł: Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:
Mariusz Kulesza (redaktor), Marcin Wójcik (z-ca redaktora), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Marek Sobczyński (redaktor tematyczny), Piotr Cybula (redaktor statystyczny), Maria Magdalena Nowakowska (redaktor językowy), Stanisław Mordwa, Agnieszka Rochmińska, Andrzej Rykała

Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Uniwersytet Lwowski (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
Recenzenci: Maryana Melnyk, Danuta Stawasz, Zbigniew Zioło
Redaktorzy zeszytu: Bartosz Bartosiewicz, Tadeusz Marszał

Spis treści:
1. Jacek Sołtys - Usługi publiczne jako czynnik miastotwórczy i wyznacznik rangi miasta w sieci osadniczej na przykładzie małych miast Polski Północnej (Public services as a city-forming factor and as an indicator of a city's status within a settlement network based on the example of small cities in Northern Poland), (pełny tekst).

2. Waldemar Wilk - Miasta zbyt małe na handel z dyskontem (Cities too small to have discount stores), (pełny tekst).

3. Marta Gwiaździńska-Goraj, Aleksandra Jezierska-Thöle - Modele rozwoju sektora usługowego małych miast w polskiej strefie przygranicznej z Niemcami i Rosją (Development models for the service-sector in small cities along the Polish border with Germany and Russia), (pełny tekst).

4. Rafał Adamczyk - Sektor usług w małych miastach strefy zewnętrznej Aglomeracji Górnośląskiej (The service sector in small towns of the outer zone of the Upper Silesia Agglomeration), (pełny tekst).

5. Dominik Sikorski - Rozwój i struktura usług na terenach przemysłowych w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego (Development and structure of services in industrial areas of small towns in selected region of Lower Silesia), (pełny tekst).

6. Magdalena Belof, Marta Kukuła - Wysoka jakość przestrzeni publicznej i usług miarą sukcesu małych miast we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym (A high quality public sphere and service sector as a measure of success for small cities in the Wroclaw Metropolitan Area), (pełny tekst).

7. Anita Kulawiak - Społeczne uwarunkowania rozwoju sektora usług w małych miastach. Przykład Uniejowa (Social determinants in the development of services in small cities: the example of Uniejów), (pełny tekst).

8. Janusz Jasiński, Jerzy Suchta - Turystyka jako funkcja rozwoju małych miast województwa warmińsko-mazurskiego (The role of tourism in the development of small cities in the Warmińsko-Mazurskie voivodeship), (pełny tekst).

9. Jacek Potocki, Marian Kachniarz, Kamila Szutka, Tomasz Ziablicki - Przemiany struktury przestrzennej i dylematy rozwojowe Karpacza jako miasta turystycznego (Changes in the urban spatial structure of Karpacz and the dilemmas the city faces in its development as a tourist destination), (pełny tekst).

10. Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski - Service function of historic buildings in small towns of the Lodz region (Funkcja usługowa obiektów zabytkowych w małych miastach regionu łódzkiego), (pełny tekst).

11. Marzena Walaszek - Dostępność placówek edukacyjnych w gminach Aglomeracji Poznańskiej (The availability of educational facilities in districts of the Poznań Metropolitan Area), (pełny tekst).

12. Barbara Konecka-Szydłowska - Percepcja przestrzeni małego miasta na przykładzie Gościna (Perception of the space of a small town: the case of Gościno), (pełny tekst).

13. Wojciech Wójcikowski - Przestrzeń publiczna i usługowa miasta o funkcji uzdrowiskowej (The public sphere and services in health resort cities), (pełny tekst).

14. Barbara Zgórska - Przekształcenia terenów poprzemysłowych na funkcje usługowe w planowaniu przestrzennym - wybrane aspekty na przykładzie Starogardu Gdańskiego (The transformation of post-industrial areas into service centres in development plans - selected aspects based on the example of Starogard Gdański), (pełny tekst).

15. Ewa Klima - Przestrzeń religijna małego miasta jako część przestrzeni publicznej (Religious space of small city as a part of public space), (pełny tekst).

16. Arkadiusz Halama - Zrównoważony rozwój małych miast w aspekcie zagrożenia powodziowego (The sustainable development of small towns in the aspekt of flood hazard), (pełny tekst).

17. Anna Janiszewska, Ewa Klima, Agnieszka Rochmińska - Poza domem - przestrzeń publiczna mieszkańców blokowisk małych miast (Out of home - public space of the inhabitants of housing projects in small towns), (pełny tekst).

18. Adam Górka - Małe miasta w dużych, duże miasta w małych - wspólnoty lokalne czy alienacja w przestrzeni publicznej (Small cities within big ones, big cities within small ones - local communities or alienation in the public sphere), (pełny tekst).

19. Elżbieta Chądzyńska - Kierunki rozwoju wybranych małych miast dolnośląskich w okresie 1995-2008 (Directions in the development of selected small cities in the Dolnośląskie province during 1995-2008), (pełny tekst).

20. Bartosz Bartosiewicz, Svitlana Chemerys - An overview of the demographic situation in Ukrainian small towns (Zarys sytuacji demograficznej w małych miastach Ukrainy), (pełny tekst).