Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 16/2014

 Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:
Mariusz Kulesza (redaktor), Marcin Wójcik (z-ca redaktora), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Marek Sobczyński (redaktor tematyczny), Piotr Cybula (redaktor statystyczny), Maria Magdalena Nowakowska (redaktor językowy),
Stanisław Mordwa, Agnieszka Rochmińska, Andrzej Rykała

Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Uniwersytet Lwowski (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
Recenzenci: Lydia Coudroy de Lille, Marta Chmielewska, Marcin Feltynowski, Dariusz Ilnicki, Andrzej Matczak, Krystyna Pawłowska, Bogumił Szady, Robert Szmytkie, Przemysław Śleszyński, Jan Wendt.
Redaktorzy zeszytu: Mariusz Kulesza, Iwona Jażdżewska

Spis treści:
1. Marek Koter - Profesor zwyczajny dr hab. Mariusz Kulesza (1950-2014). Sylwetka i dorobek naukowy), (pełny tekst).

ARTYKUŁY
2. Mariusz Kulesza - Uwagi nad rozwojem przestrzenno-urbanistycznym Radomska (Remarks on the spatial and urban development of Radomsko), (pełny tekst).

3. Magdalena Rosińska-Bukowska, Józef Bukowski - Geografia lobbingu - przestrzenne zróżnicowanie postrzegania działalności lobbingowej (Geography of lobbing - spatial differentiation of lobbing perception), (pełny tekst).

4. Magdalena Deptuła - Przeobrażenia terenów pofortecznych na przykładzie Toru-nia w świetle koncepcji M.R.G. Conzena (Transformations of the post-fortified areas on the example of Toruń according to the M.R.G. Conzen theory), (pełny tekst).

5. Łukasz Musiaka - Wolin i Uznam - obszar pogranicza czy centrum regionu? Historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania wysp (Wolin and Usedom - borderland area or centre of the region? Historical and contemporary conditions of functioning of the islands), (pełny tekst).

6. Katarzyna Kikosicka - Partycypacja społeczności lokalnej w planowaniu przestrzennym (przykład gminy Dąbrowice) (Local community participation in spatial planning (example municipalities Dąbrowice), (pełny tekst).

7. Iwona Pielesiak - The transformation of spatial linkages in Łódź urban agglomeration in the last four decades (Przemiany powiązań przestrzennych w aglomeracji łódzkiej w ostatnich czterech dekadach), (pełny tekst).

8. Marta Nalej - Rozmieszczenie obiektów noclegowych w Łodzi w 2013 roku w świetle miar centrograficznych (Location of accommodation places in Łódź 2013 in the light of centroid measures), (pełny tekst).

9. Jerzy Dzieciuchowicz, Karolina Dmochowska-Dudek - Wielkość i kształt działek gruntowych w Łodzi (The size and the shape of ground plots in Łódź), (pełny tekst).

10. Alfred Stach, Patrycja Wysocka - Zastosowanie metody krigingu Poissona w badaniach rozkładu przestrzennego problemów społecznych na przykładzie Poznania (Poisson kriging as a tool for social problems analysis - Poznań case study), (pełny tekst).

11. Marta Chmielewska, Elżbieta Majchrowska - Zastosowanie narzędzi GIS do analizy planu miasta w morfologii miast (Application of GIS tools to the town plan analysis in urban morphology), (pełny tekst).

12. Marzena Markiewicz, Agnieszka Kardaś - Analiza możliwości zagospodarowania obszarów położonych wzdłuż drugiej linii metra warszawskiego (Possible development analysis of the areas located along the second metro line in Warsaw), (pełny tekst).

13. Weronika Dragan, Tomasz Parusel - Przemiany struktury funkcjonalnej Nowego Miasta w Mysłowicach w 1913 i 2013 r. w świetle materiałów kartograficznych (The functional structure changes of Nowe Miasto in Mysłowice at 1913 and 2013 in the light of cartographic materials), (pełny tekst).

14. Urszula Zawadzka-Pawlewska - Analiza rozmieszczenia osadnictwa średniowiecznego względem cieków z wykorzystaniem darmowego oprogramowania GIS na przykładzie północnego Mazowsza (Analysis of distribution of mediewal settlement with respekt tp watercourses with usage of open source GIS tools on example of Northern Mazovia), (pełny tekst).

NOTATKI NAUKOWE
15. Predrag Milošević - East European countryside in transition - case study of Serbia (Środkowoeuropejska wieś w dobie transformacji. Przykład Serbii), (pełny tekst).

RECENZJE
16. Stanisław Mordwa - Recenzja: Porter J.R., Howell F.M., 2012, Geographical Sociology: Theoretical Foundations and Methodological Applications in the Sociology of Location, Springer, New York, (pełny tekst).