Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 17/2014

 Tytuł: Wybrane problemy badawcze geografii politycznej
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:
Marcin Wójcik (redaktor), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Agnieszka Rochmińska (redaktor tematyczny), Piotr Cybula (redaktor statystyczny), Maria Magdalena Nowakowska (redaktor językowy), Bartosz Bartosiewicz

Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
Recenzenci: Marek Adamczewski, Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz, Piotr Eberhardt, Antoni Jackowski, Wojciech Janicki, Tomasz Kamiński, Igor Kavetskyy, Mariusz Kowalski, Zbigniew Kurcz, Roman Matykowski, Barbara Miszewska, Maria Nartonowicz-Kot, Tadeusz Siwek, Marcin Solarz, Piotr Trzepacz, Alessandro Vitale, Jan Wendt, Jerzy Wrona, Jernej Zupančič, Ryszard Żelichowski.
Redaktor zeszytu: Marek Sobczyński

Spis treści:
1. Marek Sobczyński - Wprowadzenie - rozwój geografii politycznej, jej ranga pośród dyscyplin geograficznych i współczesne nurty badawcze, (pełny tekst).

2. Milan Bufon - Social planning and European contact areas: political geography in place (Planowanie społeczne w europejskich obszarach stykowych: geografia polityczna miejsca), (pełny tekst).

3. Roman Szul - Kwestia językowa a kształtowanie się politycznej mapy Europy i świata. Tendencje ogólne i najnowsze zmiany (The language question and the shaping of the political map of Europe and the world. General tendencies and the latest changes), (pełny tekst).

4. Andrzej Rykała - Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce z perspektywy geografii politycznej (National and ethnic minorities in Poland from the perspective of political geography), (pełny tekst).

5. Marek Barwiński - Struktura narodowościowa Polski w badaniach geograficznych (The ethnic structure of Poland in geographical research), (pełny tekst).

6. Piotr Eberhardt - Roman Umiastowski - zapomniany polski geograf (Roman Umiastowski - a forgotten Polish geographer), (pełny tekst).

7. Marcin Wojciech Solarz - Polska - kilka uwag na temat rozwoju granic, spójności terytorium i zmian położenia geopolitycznego w latach 1667-2014 (Poland - a few remarks on the development of its borders, territorial consistency and changes in its geopolitical position between 1667 and 2014), (pełny tekst).

8. Szymon Wiśniewski - Historyczne uwarunkowania rozwoju korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk na obszarze Polski (Conditions of historical development of Transport corridor Baltic-Adriatic in the area of Poland), (pełny tekst).

9. Tomasz Figlus - Znaczenie czynników prawno-politycznych w procesie kształto-wania wiejskiej sieci osadniczej dawnego województwa łęczyckiego i sieradzkiego w okresie przedrozbiorowym (The role of legal and political factors in the process of development of rural settlement network in the pre-partition Łęczyca and Sieardz voivodeships), (pełny tekst).

10. Katarzyna Leśniewska - Współczesna sytuacja mniejszości polskiej na Łotwie - ujęcie geograficzno-polityczne (Contemporary situation of Polish minority in Latvia - geographical-political approach), (pełny tekst).

11. Ryszard Żelichowski - Nowy ład na Antylach Holenderskich (New governance in Dutch Antilles), (pełny tekst).

12. Antonio Violante - States and nations compared. The case of Kosovo and Ukraine versus global politics (Porównanie państw i narodów. Sprawy Kosowa i Ukrainy w polityce światowej), (pełny tekst).

13. Tomasz Michalski, Aleksander Kuczabski - Uwarunkowania procesu transformacji na Ukrainie (The determinants of the process of transformation in Ukraine), (pełny tekst).