Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 19/2015

 Tytuł: Małe miasta - wybrane problemy zagospodarowania
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:
Marcin Wójcik (redaktor), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Agnieszka Rochmińska (redaktor tematyczny), Piotr Cybula (redaktor statystyczny), Maria Magdalena Nowakowska (redaktor językowy), Bartosz Bartosiewicz

Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
Recenzenci: Jacek Sołtys, Elżbieta Zuzańska-Żyśko.
Redaktorzy zeszytu: Bartosz Bartosiewicz i Tadeusz Marszał

Spis treści:
1. Elżbieta Węcławowicz-Bilska - Podstawowe rodzaje inwestycji realizowanych w ostatnim dziesięcioleciu w przestrzeni małych miast Małopolski (Basic types of investments in the small towns of Malopolska region realized in the last decade), (pełny tekst).

2. Piotr Zierke - Odwołania do tradycji we współczesnej architekturze aglomeracji poznańskiej jako szansa na poprawę jakości przestrzeni (Reference to tradition in contemporary architecture of Poznań Agglomeration as a chance for space quality improvement), (pełny tekst).

3. Dorota Sowa - Polityka przestrzenna i kierunek zmian wybranych małych miast (Spatial policy and direction of change of selected small towns), (pełny tekst).

4. Wojciech Wójcikowski - Zmiany w przestrzeni publicznej uzdrowisk polskich w związku z członkostwem w Unii Europejskiej - na przykładzie Małopolski (Changes in public space of Polish spas in connection with membership in the European Union. The case of Małopolska), (pełny tekst).

5. Daniel Ogrodnik - Śródmieścia miast małych jako lokalne węzły struktury w regionach metropolitalnych (Central parts of small towns as local structural nodes in metropolitan regions), (pełny tekst).

6. Tomasz Bajwoluk - Zmiany w strukturze tkanki miejskiej małych miast - studia wybranych przypadków w obszarze metropolitalnym Krakowa (Changes in the structure of urban fabric of small towns - chosen cases in Cracow Metropolitan Area), (pełny tekst).

7. Arkadiusz Halama - Ekonomiczne oddziaływanie centrów handlowych na małe miasta i obszary wiejskie w subregionie południowym województwa śląskiego (Economic impact of shopping malls in the south sub-region of the Silesian voivodeship on small towns and rural areas), (pełny tekst).

8. Szymon Wiśniewski - Potencjał transportowo-osadniczy małych miast województwa łódzkiego (Transportation and settlement potential of small towns in the region of Łódź), (pełny tekst).

9. Katarzyna Milewska-Osiecka, Agnieszka Ogrodowczyk - Warunki mieszkaniowe w małych miastach Polski ze szczególnym uwzględnieniem Uniejowa (Housing conditions in small Polish towns with special reference to Uniejów), (pełny tekst).

10. Izabela Durecka, Tomasz Durecki - Wpływ inwestycji z dofinansowaniem unijnym na rozwój przestrzenny w wybranych miastach aglomeracji łódzkiej (The influence of investment with European Union funding on spatial develop-ment in selected cities of Łódź Agglomeration), (pełny tekst).

11. Svitalana Schehlyuk, Maryanna Melnyk, Bartosz Bartosiewicz - System informacji statystycznej małych miast na Ukrainie - ocena i koncepcja zmian (Statistical information system of small towns in Ukraine - evaluation and concept of changes), (pełny tekst).