Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 20/2015

 Tytuł: Wiedza i edukacja w rozwoju obszarów wiejskich
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:
Marcin Wójcik (redaktor), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Agnieszka Rochmińska (redaktor tematyczny), Piotr Cybula (redaktor statystyczny), Maria Magdalena Nowakowska (redaktor językowy), Bartosz Bartosiewicz

Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
Recenzenci: Paweł Chmieliński, Krzysztof Janc, Tomasz Napierała.
Redaktorzy zeszytu: Marcin Wójcik i Konrad Czapiewski

Spis treści:
1. Brygida Klemens - Znaczenie transferu wiedzy i edukacji dla rozwoju obszarów wiejskich (The importance of transfer of knowledge and education for rural development), (pełny tekst).

2. Ladislav Novotný - Processes of spatial redistribution of population and changes in educational structure of population: case study of the Košice functional urban region (Procesy redystrybucji przestrzennej ludności a zmiany w strukturze jej wykształcenia. Studium przypadku regionu miejskiego Koszyc), (pełny tekst).

3. Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska - Rola czynnika ludzkiego w unowocześnianiu polskiego rolnictwa na przykładzie producentów mleka (The role of the human factor in the modernization of Polish agriculture on the example of milk producers), (pełny tekst).

4. Marlena Piekut - Wydatki na dobra i usługi związane z rozwojem intelektualnym członków gospodarstw domowych z perspektywy wiejskich budżetów domowych (Expediture on goods and services related to intellectual development household members from the perspective of rural household budgets), (pełny tekst).

5. Dawid Bała - Znajomość idei grup producenckich wśród uczniów szkół rolniczych (Knowledge of the idea of agricultural producer groups among students of agricultural schools), (pełny tekst).

6. Marcin Wójcik, Justyna Tomczyk - Nierówności w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa łódzkiego (Inequalities in socio-economic development in rural communes in the Łódź region), (pełny tekst).

7. Gabriela Czapiewska - Wybrane inicjatywy z zakresu wspierania edukacji i ich wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów wiejskich Pomorza (Selected initiatives supporting education and their impact on socio-economic development of Pomeranian rural areas), (pełny tekst).

8. Tomasz Napierała, Marek Lawin - Gminne instytucje w infrastrukturę edukacyjną w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym w latach 2007-2013 (Municipal investments for educational infrastructure in Lodz Metropolitan Area in the years 2007-2013), (pełny tekst).

9. Pamela Jeziorska-Biel - Edukacyjny wymiar Programu Odnowa Wsi na przykładzie gminy Nowosolna województwa łódzkiego (Educational dimensions of Rural Renewal program. The example of Nowosolna in łódzkie voivodeship), (pełny tekst).

10. Bartosz Wojtyra - Zagospodarowanie przestrzenne gminy wiejskiej Kotlin w świadomości jej mieszkańców (Spatial development of Kotlin rural community in the minds of its inhabitants), (pełny tekst).