Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 21/2015

 Tytuł: Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:
Marcin Wójcik (redaktor), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Agnieszka Rochmińska (redaktor tematyczny), Piotr Cybula (redaktor statystyczny), Maria Magdalena Nowakowska (redaktor językowy), Bartosz Bartosiewicz

Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
Recenzenci: Donatas Burneika, Marta Chmielewska, Marek Koter, Robert Krzysztofik, Albina Mościcka, Radosław Skrycki, Bogumił Szady, Joanna Szczepankiewicz-Battek, Roman Szul, Alessandro Vitale, Jan Andrzej Wendt.
Redaktor zeszytu: Magdalena Deptuła

Spis treści:
1. Marek Sobczyński - Problemy metodologiczne w procesie opracowania Atlasu przemian politycznych na świecie w XX I XXI wieku (Methodological problems in the process of development of the Atlas of World Political Changes in 20th and 21st Centures), (pełny tekst).

2. Tomasz Panecki - Modelowanie obiektów topograficznych w bazach danych historycznych (Modelling of topographic objects in historical databases), (pełny tekst).

3. Marek Barwiński - Spisy powszechne w Polsce w latach 1921-2011 - określanie czy kreowanie struktury narodowościowej? (Censuses in Poland in the years 1921-2011 - determination or creating of ethnic structure?), (pełny tekst).

4. Mariusz Kowalski - Przestrzenne zróżnicowanie wyników wyborów do Sejmu z 1957 roku (Spatial differentiation of results of the Polish parliamentary elections 1957), (pełny tekst).

5. Magdalena Deptuła - Idea podmiotowego sprawstwa w morfologii miast (The idea of agency in urban morphology), (pełny tekst).

6. Krzysztof Paweł Woźniak - Pruskie wsie liniowe w okolicach Łodzi i ich mieszkańcy w początkach XIX wieku (Prussian linear villages of the Lodz surroundings and their inhabitants at the beginning of the 19th century), (pełny tekst).

7. Kalina Wojciechowska - Horyzont geograficzny Ewangelii Marka (The Geographical Horizon of Mark's Gospel), (pełny tekst).

8. Antonio Violante - Srebrenica: where the war never ended (Srebrenica: miejsce, gdzie wojna nie ma końca), (pełny tekst).