Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 23/2016

 Tytuł: Zachowania przestrzenne człowieka
Redaktorzy zeszytu: Stanisław Mordwa, Agnieszka Rochmińska

Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:
Marcin Wójcik (redaktor), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Agnieszka Rochmińska (redaktor tematyczny), Piotr Cybula (redaktor statystyczny), Maria Magdalena Nowakowska (redaktor językowy), Bartosz Bartosiewicz

Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
Redaktorzy zeszytu: Stanisław Mordwa, Agnieszka Rochmińska

Spis treści:
Artykuły:
1. Agnieszka Rochmińska - Zachowania przestrzenne klientów centrów handlowych - przykład Łodzi (Spatial behaviours of shopping centre customers - the example of Łódź) (pełny tekst).

2. Szymon Wiśniewski - Dostępność mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych (Inhabitants of the Łódź region accessibility to shopping malls), (pełny tekst).

3. Jerzy Dzieciuchowicz - Funkcjonowanie sklepów osiedlowych oraz zachowania zakupowe i przestrzenne ich klientów. Przykład Teofilowa w Łodzi (The community shops: location and activity as well as purchase and spatial behaviours of their customers. Example Teofilów in Łódź), (pełny tekst).

4. Małgorzata Twardzik - Oddziaływanie galerii handlowych na śródmiejskie ulice handlowe Katowic (The impact of shopping centers on the downtown shopping streets in Katowice), (pełny tekst).

5. Natalia Lysyak - Czynnik społeczno-ekonomiczny polityki mieszkaniowej w dużych miastach Ukrainy (po rosyjsku) (Socio-economic factor of housing politic in the cities of Ukraine), (pełny tekst).

6. Krzysztof Gargula, Wojciech Zając - Nowe zachowania przestrzenne nabywców nieruchomości mieszkaniowych w przestrzeniach zurbanizowanych (New spatial behaviors of residential properties purchasers in urban spaces), (pełny tekst).

7. Lidia Groeger - Zachowania przestrzenne w lokalizacji współczesnych rezydencji w Łodzi (Spatial behaviour in the location of contemporary residences in Łódź), (pełny tekst).

8. Anna Janiszewska - The spatial nature of matrimonial behaviours (Przestrzenny charakter zachowań matrymonialnych), (pełny tekst).

9. Stanisław Mordwa - Subiektywne poczucie zagrożenia a zachowania obronne mieszkańców Łodzi (The subjective sense of threat and defensive behaviours of the residents of Łódź), (pełny tekst).

10. Anita Kulawiak - Czynniki endogenne w rozwoju gospodarczym małego miasta - studium porównawcze. Przykład Uniejowa i Dąbia nad Nerem (Endogenous factors in economic development small city - comperative study. Example Uniejów and Dąbie on the Ner), (pełny tekst).