Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 25/2016

 Tytuł: Geografia historyczna. Wybrane współczesne problemy badawcze
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:
Marcin Wójcik (redaktor), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Agnieszka Rochmińska (redaktor tematyczny), Piotr Cybula (redaktor statystyczny), Maria Magdalena Nowakowska (redaktor językowy), Bartosz Bartosiewicz

Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
Redaktor zeszytu: Magdalena Deptuła

Spis treści:
Artykuły:
1. Leszek Kozłowski - Kształtowanie ładu przestrzennego jako zadanie badawcze geografii historycznej (Shaping spatial order as a research task for historical geography), (pełny tekst).

2. Magdalena Deptuła - Tradycyjne szkoły urbomorfologii a nowe podejścia do analizy miejskich form przestrzennych (Traditional schools of urban morphology and the new approaches to the analysis of urban forms), (pełny tekst).

3. Simone Marques de Sousa Safe, Staël de Alvarenga Pereira Costa - Fringe belt analysis: a method for confirming the establishment of the historical boundaries of Rabat (Analiza fringe belt: metoda potwierdzająca utworzenie historycznych granic Rabatu), (pełny tekst).

4. Marcin Wojciech Solarz - Nazwy wsi źródłem wiedzy o przeszłości na przykładzie toponimów z Doliny Olszynki na Pogórzu Ciężkowickim (Village names as a source of knowledge of the past: toponyms in the Olszynka Valley in the Ciężkowickie Foothills), (pełny tekst).

5. Tomasz Figlus - Problem osad zaginionych na gruncie badań geograficzno-historycznych. Próba konceptualizacji teoretycznej i wybrane zagadnienia metodyczno-empiryczne (Problem of lost settlements in the light of historico-geographical studies. An attempt of theoretical conceptualization and selected methodical and empirical issues), (pełny tekst).

6. Marcin Wójcik - Uwarunkowania tworzenia 'Sieci najciekawszych wsi'. Wyniki oceny eksperckiej 50 polskich miejscowości (Conditions for the creation of 'The most interesting villages' network'. Results of the evaluation of the fifty Polish settlements), (pełny tekst).

7. Łukasz Musiaka - Percepcja materialnego dziedzictwa zakonu krzyżackiego na przykładzie Pucka (Perception of the cultural heritage of the Teutonic Order on the example of Puck), (pełny tekst).

8. Anna Kruś - Społeczno-religijna rola luteranów w dziejach Pabianic i Zgierza oraz relikty ich dziedzictwa materialnego (Socio-religious role of Lutherans in the history of Pabianice and Zgierz, and the relicts of their material heritage), (pełny tekst).

Do pobrania cały numer czasopisma: pobierz.