Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 28/2017

 Tytuł: Gospodarowanie wiejską przestrzenią w skali lokalnej
Redaktorzy zeszytu: Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska-Biel

Redakcja:
Marcin Wójcik (redaktor), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Bartosz Bartosiewicz (członek redakcji), Anna Janiszewska (członek redakcji), Stanisław Mordwa (członek redakcji), Ewa Szafrańska (członek redakcji).
Rada Redakcyjna: Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza, w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj, (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska, (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie, (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy).

Spis treœci:
Artykuły:
1. Marcin Wójcik - W kierunku 'miejsca'. Budzenie uśpionego potencjału wsi (Towards „place”. The countryside awaking), (pełny tekst).

2. Pamela Jeziorska-Biel - Gospodarowanie przestrzenią w odnowie wsi - zastosowanie koncepcji miejsca do analizy projektów odnowy wsi (Management of space in the rural renewal programme - the application of the concept of space for the analysis of projects rural renewal), (pełny tekst).

3. Gabriela Czapiewska - Ochrona wiejskości w krajobrazie wsi Pomorza. Studium przypadku Swołowa (Protection of rusticity in the rural countryside of Pomerania. The case study of Swołowo), (pełny tekst).

4. Anna Dubownik, Barbara Szyda - Ocena wpływu likwidacji cukrowni w Unisławiu na rozwój lokalny gminy (The impact assessment of closures the sugar factory in Unisław on the development of local community), (pełny tekst).

5. Wioletta Szymańska - Współpraca samorządu i biznesu na poziomie lokalnym w obszarze turystyki (The cooperation of local government and business at the local level in the field of tourism), (pełny tekst).

6. Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a kształtowanie ładu przestrzennego w obszarach wiejskich - studium przypadku (Local development plan and shaping space in rural areas - case study), (pełny tekst).

7. Ewa Kacprzak, Benicjusz Głębocki - Organizacja przestrzenna gruntów w województwie wielkopolskim a możliwości wykorzystania środków UE na jej poprawę na przykładzie wsi Brudzewek (Effects of EU founds on the improvement in the spatial organization of land in Wielkopolska Province by the example of Brudzewek village), (pełny tekst).

8. Anna Grochowska - Niezgodność form przeznaczenia terenów w planowaniu przestrzennym - metoda identyfikacji potencjalnych konfliktów przestrzenno-funkcjonalnych (Incompatibility of form of placement in spatial plants - method of identification of potential spatial and functional conflcts), (pełny tekst).

9. Juan José Ruiz Lendínez, Barbara Maćkiewicz, Magdalena Szczepańska - Zagospodarowanie użytków rolnych na zabudowanych terenach mieszkaniowych aglomeracji poznańskiej (Development of agricultural land in built-up housing areas in the agglomeration of Poznań), (pełny tekst).

Do pobrania cały numer czasopisma: pobierz.