Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 3/2000

 Tytuł: Studia z geografii społeczno-ekonomicznej
Rada Redakcyjna: Marek Koter, Stanisław Liszewski, Andrzej Werwicki, Andrzej Matczak, Tadeusz Marszał, Elżbieta Dziegieć, Jerzy Dzieciuchowicz, Mariusz Kulesza
Redaktor naukowy zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Krystian Heffner

Spis treści:
1 K. Rembowska - Tożsamość lokalna i regionalna. Region łódzki. (Identity local and regional. Region of ŁódĽ).

2 A. Rochmińska - Wieloznaczność terminów “regionalizacja” i “regionalizm”. (Analysis of terms „regionalism” and „regionalization”).

3 J. Dzieciuchowicz - Polonia francuska – ewolucja struktury przestrzennej demograficzno-społecznej. (Polish emigration in France – evolution of the spatial and socio-demographic structure).

4 V. Rey, M. Baczwarow - Osadnictwo wiejskie w okresie zmiany ustrojowej (kryzys wsi w Europie Środkowej I Wschodniej). (The countryside in Central –Eastern Europe during the transition).

5 M. Kulesza - Z problematyki rozmierzania miast średniowiecznych na obszarze Polski Środkowej. (The measurement of the medieval towns in central Poland).

6 C. Young, S. Kaczmarek - Łódź: sposób zarządzania miastem. Spojrzenie brytyjskie. (ŁódĽ: Urban governance and local economic development. The British perspective).

7 D. Walkiewicz - Przemiany strukturalne funkcji przemysłowych miast województwa płockiego w latach 1987 – 1994. (Structural changes in the domain of industry of the towns in the Płock voivodeship in 1987-1994).

8 R. Matlovič - Struktura przestrzenna miasta Preszowa w świetle koncepcji urbanizacji wewnątrzmiejskiej. (Spatial structure of the city of Prešov in the light of the conception of intraurban urbanization).

9 M. Sobczyński - Struktura narodowościowo-wyznaniowa Polski. (The ethnic and religious structure of Poland).

10 St. Mordwa - Preferencje turystyczne łódzkich studentów. (Tourist preferences of Łódź students).