Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 6/2005

Redakcja Naukowo-Dydaktyczna: Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz)
Rada Redakcyjna: Marek Koter (przewodniczący), Stanisław Liszewski, Andrzej Werwicki, Elżbieta Dziegieć, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz,
Redaktor zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Wiesław Drobek

Spis treści:
1 K. Rembowska - Globalizacja i jej wpływ na badania społeczno-geograficzne. (The influence of globalization on socio-geographic researches)

2 A. Nowakowska - Strategia – podstawowe narzędzie zarządzania rozwojem jednostki samorządowej. (Strategy - a fundamental instrument of managing the development of a territorial unit)

3 E. Klima - Polityka regionalna i współpraca transgraniczna w świetle działań instytucji europejskich. (Regional Policy and Trans-border Co-operation in European Institutions` Activities)

4 W. Retkiewicz - Strefa ubóstwa w Polsce w latach 90-tych XX wieku. (The range of poverty in Poland in the 1990s)

5 A. Rykała - Spółdzielczość żydowska w powojennej Polsce (1945-1949). (The Jewish co-operative movement in post-war Poland 1945-1949)

6 J. Dzieciuchowicz - Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe w Łodzi – struktura i typologia przestrzenna. (Structure and spatial typology of co-operative housing in Łódź)

7 K. Milewska - Problematyka ścieżek rowerowych w planowaniu przestrzennym i polityce transportowej miasta (na przykładzie Łodzi). (The problems of cycle paths in spatial planning and urban transportation policy – the case of Łódź)

8 M. Jasnosz, M. Kulesza - Ze studiów nad strukturą morfogenetyczną Zgierza. (Studies on morphogenetic structure of the town of Zgierz)

9 A. Baraniak - Konflikt lokalny na przykładzie Nowosolnej. (Local conflict in Nowosolna commune)

10 L. Groeger - Preferencje związane z miejscem zamieszkania na przykładzie Bielska Podlaskiego. (Preferences of place of residence – example of Bielsk Podlaski)

11 A. Matczak - Recenzja: K.R.Mazurski, Ekonomiczne aspekty regionalistyki. Zarys problematyki, Wrocław 2000. (Economic aspects of regional studies. An outline of research problems)

12 A. Matczak - Recenzja: E.Z.Zdrojewski, Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975-1996, Koszalin 2000. (Influence of definitive migrations on real increase of population and changes in demographic structures in Poland in the years 1975-1996).