Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 8/2007

 Redakcja Naukowo-Dydaktyczna: Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz)
Rada Redakcyjna: Marek Koter (przewodniczący), Stanisław Liszewski, Elżbieta Dziegieć, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
Redaktor zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Andrzej Stroynowski

Spis treści:
1 K. Rembowska - Globalizacja, multikulturalizm i przemiany tożsamości. (Globalisation, multiculturalism and changing identity)

2 M. Baranowska - Miasta-ogrody, utopia a rzeczywistość. (Garden-cities, utopia and reality)

3 A. Rykała - Muzułmanie w polskich dziejach i przestrzeni. (Muslims in Polish history and area)

4 I. Jażdżewska - Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie gmin wiejskich w województwie łódzkim. (Socio-economic diversity of country boroughs in the voivodeship of Łódź)

5 M. Wójcik - Postrzeganie uwarunkowań rozwoju i zmian w rolnictwie przez właścicieli gospodarstw rolnych w okresie transformacji ustrojowej (przykład 5 gmin aglomeracji łódzkiej). (Development prospects and changes in agriculture as seen by landholders (on the example of five rural communes in the Łódź urban agglomeration)

6 J. Dzieciuchowicz - Budownictwo komunalne w Łodzi - struktura przestrzenna. (Municipal housing in Łódź - spatial structure)

7 J. Dzieciuchowicz - Waloryzacja i typologia przestrzenna budownictwa komunalnego w Łodzi. (Spatial valorization and typology municipal housing in Łódź)

8 E. Szafrańska - Mieszkańcy z wyższym wykształceniem w przestrzeni Łodzi. (University educated population in the area of Łódź)

9 A. Janiszewska, E. Klima - Kościół w małym mieście na przykładzie Brzezin i Aleksandrowa Łódzkiego. (Church in the little town. Brzeziny and Aleksandrów Łódzki Cases)

10 St. Mordwa - Przestępczość w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2002-2005. (Crime in Tomaszów Mazowiecki in 2002-2005)

11 W. Kucina - Konflikt społeczny na tle własności gruntów w Tatrzańskim Parku Narodowym. (Social ownership in the Tatra Mountains National Park)

12 E. Klima - Recenzja: K. Romaniszyn, red., Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej, Zakład Wydawniczy ,,Nomos", Kraków 2005