Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 9/2008

Redakcja Naukowo-Dydaktyczna: Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz), Marcin Wójcik
Rada Redakcyjna: Marek Koter (przewodniczący), Stanisław Liszewski, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak, Elżbieta Dziegieć, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Marek Sobczyński, Andrzej Suliborski, Tomasz Kaczmarek, Annegret Haase, Rene Matlovič, Bohdan Posatskyy, Tadeusz Siwek, Alessandro Vitale
Redaktor zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Jan Wendt

Spis treści:
1 K. Rembowska - Miasto postmodernistyczne. Perspektywy badań geograficznych (Post modern city. Perspective of geographical researches), (streszczenie).

2 M. Rosińska - Procesy globalizacji jako geneza kreowania globalnej przestrzeni gospodarczej (Globalisation processes as origin of global economical space creation), (streszczenie).

3 M. Jasnosz - Problematyka genezy i ewolucji funkcji miast w świetle literatury (The problems of genesis and evolution of functional structure of the cities according to the literature), (streszczenie).

4 W. Retkiewicz - Hotspoty jako element przestrzeni informatycznej w miastach (Hotspots as an element of information area in cities), (streszczenie).

5 A. Janiszewska, E. Klima - Ludność rdzenna - Aborygeni australijscy (Indigenous people - Aboriginal Australians), (streszczenie).

6 A. Rykała - Mniejszość litewska w Polsce i jej wpływ na relacje między krajem zamieszkania a "zagraniczną ojczyzną" (Lithuanian minority in Poland and its influence on relations between rewident country and foreign motherland), (streszczenie).

7 M. Wójcik - Rozwój osadnictwa wiejskiego w regionie łódzkim (The development of rural settlement in the region of Łódź), (streszczenie).

8 J. Dzieciuchowicz - Obrót nieruchomościami gruntowymi na terenie Łodzi (Land turnover in Łódź), (streszczenie).

9 P. Tobiasz-Lis - Wyobrażenia kobiet i mężczyzn o przestrzeni Łodzi (The image of the urban environment of Łódź by women and men), (streszczenie).

10 E. Klima - Recenzja: Humphrey C., Vitebsky P., Architektura i sacrum, Świat Książki, Warszawa, 2005